За програмата

accounting

Основна цел на обучението в специалността „Счетоводство, финанси и контрол” е да осигурява качествена  и широка подготовка на студентите в областта на:
счетоводството,
контрола,
одита и
финансите.

Студентите ще придобиват както задълбочени теоретични познания, така и практически умения по фундаментални и по специални  дисциплини, включени в учебния план на специалността.

По време на обучението си те ще се запознаят и ще могат да прилагат в работата си както националните счетоводни стандарти, така и международните.

Предимството на завършващите специалност „Счетоводство, финанси и контрол“ е, че могат да се реализират не само като счетоводители на различни нива от йерархията в корпорациите и публичния сектор, но и да заемат длъжности, свързани с финансов мениджмънт. Допълнително завършващите тази специалност получават достатъчно необходими знания, които да им позволят да кандидатстват за придобиване на правоспособност на експерт-счетоводители, при което се признават голяма част от положените изпити при обучението в бакалавърската степен.

Завършилите тази специалност могат да се реализират в публичния сектор като успешно могат да заемат длъжности в общинската, данъчната и митническата администрации, Сметната палата, Националния осигурителен институт, НЗОК.

В частния сектор реализацията за тях е като специалисти във

  • вътрешния и външния контрол и одит,
  • в банки,
  • застрахователни компании,
  • пенсионноосигурителни и
  • здравноосигурителни компании,
  • финансови и счетоводни отдели на фирми от всички сектори на икономиката.

 

ПРОГРАМАТА по счетоводство във ВУЗФ спестява 8 от общо 12 изпита пред Института на дипломираните експерт-счетоводители

Системата за обучение по счетоводство във Висшето училище по застраховане и финанси е разработана по начин, различен на масово използваните програми.
Университетът синхронизира учебния си план с 8-ма Директива за задължителния финансов одит на ЕС, според която студент, който иска да продължи развитието си като финансов одитор трябва да положи 12 задължителни изпита в Института на дипломираните експерт-счетоводители (ИДЕС).
В синхронизираната програма по счетоводство на ВУЗФ студентите, които решат да продължат развитието си като финансови одитори  полагат 4 вместо 12 от задължителните изпита пред ИДЕС.